Αυτό το δοκίμιο δημοσιεύτηκε αντί προλόγου στο Γιώργος Φραντζολάς, Το καμίνι που δροσίζει/ Προσεγγίσεις στον Παπαδιαμάντη και στον Πεντζίκη, εκδ. Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη 2010, σσ. 16-33.

Το δοκίμιο σε μορφή PDF
Σε αναζήτηση της αυθεντικής ύπαρξης

Pin It on Pinterest

Share This